Fællesrum/common rooms Godsbanen 9,17,19

Info til alle beboere i Alabu Bolig afd. 65

på Godsbanen nr. 9,17 og 19

 

Det er nu muligt at reservere Fællesrummene hjemmefra!

Det betyder at man IKKE længere skal henvende sig ved varmemestrene ELLER ved beboerservice, men i

stedet skal det gøres gennem en ny internetside.

Sådan gøres det!

Gå til din postkasse, du har idag modtaget et brev der indeholder din nye brik samt brugerinformation til

reservering. Åbn din internetbrowser, vi har oplevet at Microsoft Edge ikke tillader et login, men Google

Chrome og Firefox skulle virke fint. Gå til siden via: http:// 192.38.10.194

Log ind på siden via dit Brugernavn og Adgangskode. Du kan finde disse i det brev du har modtaget med

din nye brik. Din brik er nu aktiveret og du kan reservere fælleslokalerne på Godsbanen. Brikken skal

efterfølgende bruges når man vil benytte fællesrummene. Desuden kan man nu reservere og åbne det

store selskabslokale med samme login og brik. Dette koster stadig de sædvanlige 600 kr. at leje lokalet, der er ikke et depositum.

Når i reservere og bruger lokalet er i omfattet af husordenen samt følgende:

Det er lejerens pligt at kontrollere, at den i lokalet opslåede inventarliste stemmer overens med det i

selskabslokalet værende service og møblement. Lejeren er fuldt og helt erstatningspligtig over for

udlejeren, såfremt denne finder mangler eller ødelæggelser ved lejemålets ophør. Ved evt. skader eller

manglende rengøring har udlejer ret til at opkræve beløbet over huslejen.

Disse betingelser er kun gældende for Godsbanens beboer. Udlejning til ikke boende skal ske gennem

Alabu Bolig.

Info for all residents in Alabu Bolig dept.

65 at Godsbanen no. 9,17 and 19

It is now possible to reserve the common rooms from home!

This means that you NO longer need to address the superintendents OR residents’ service, but instead

must go through a new website.

This is how it is done!

Go to your mailbox, today you will have received a letter containing your new lock tag and user

information for reservation. Open your Internet browser, we have experienced that Microsoft Edge does

not allow a login but Google Chrome and Firefox should work fine

Go to the page via:

http: // 192.38.10.194

Log into the site using your Username and Password. You can find these in the letter you received with

your new lock tag. Your lock brick is now activated and you can reserve the common rooms at

Godsbanen. The lock tag must then be used when you unlock the common rooms. Furthermore, you can

now book and open the large party hall with the same login and lock tag. This will still cost the usual 600

kr. to rent, which will then be applied directly to your rent, just like your laundry bill is today.

When you reserve and use the party hall you must obey the house rules, as well as the following:

It is the tenant’s responsibility to check that the rooms’ advertised inventory is consistent with the

available dinnerware and furniture. The renter is fully liable to the landlord, if it encounters missing or

destroyed inventory at end of the lease. If any damage or lack of cleaning is found, the landlord has the

right to charge an amount equal to the costs of cleaning or repairs.

These conditions are only applicable to occupants at Godsbanen. Rental for non residents will be done

through Alabu Bolig.